ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน “ภาพรวมธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น”

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน “ภาพรวมธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น”บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวิทวัส โพธิ์สุวรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกาญจน์ จันทร์เดช ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาเคมี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่อง “ภาพรวมธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซี” ซึ่งได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “Overall IRPC Business” จาก นายกรกฤตย์ เชี่ยวชาญไชยรัตน์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมกระบวนการผลิตอาร์ดีซีซี และเรื่อง “Refinery Process” จาก นายวัชรพงศ์ คำเจียม วิศวกรอาวุโส ส่วนวิศวกรรมกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

เสร็จสิ้นจากการบรรยายด้านวิชาการ เข้าสู่บรรยากาศพี่พบน้องในเวทีของ “คุยกับน้อง คุยกับพี่ เพราะเคมีเราตรงกัน” รุ่นพี่ไออาร์พีซีที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริง ถาม ตอบข้อคำถามให้กับศิษย์รุ่นน้องเกิดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานด้านปิโตรเคมีในภาพรวมตั้งแต่น้ำมันดิบ การผลิตสารปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นปลายแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

Related posts