GC รับโล่เกียรติยศ “คนดีรักษ์โลก” จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ลดการสร้างขยะและเห็นคุณค่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อมผ่านหลากหลายโครงการ

GC รับโล่เกียรติยศ “คนดีรักษ์โลก” จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธร…

Read More

อีสท์ วอเตอร์ ชี้แจงการส่งมอบพื้นที่และทรัพย์สินให้กรมธนารักษ์ ตรงตามกำหนด ย้ำเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมเป็นหลัก

อีสท์ วอเตอร์ ชี้แจงการส่งมอบพื้นที่และทรัพย์สินให้กรมธนารักษ์ ตรงตามกำหนด ย้ำเห็นความสำคั…

Read More

“ อธิบดี  พพ. พร้อมคณะ ปลื้ม ERDI-เจริญชัย ” นวัตกรรมคนไทย NiA หม้อแปลง Low Carbon ประหยัดค่าไฟฟ้า 5-10% 

“ อธิบดี  พพ. พร้อมคณะ ปลื้ม ERDI-เจริญชัย ” นวัตกรรมคนไทย NiA หม้อแปลง Low Carbon ประหยัด…

Read More