สระบุรี – Big Brothers for SMEs ทางรอดของ SMEs – ยุคโลกเดือด ปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน (มีคลิป)

สระบุรี – Big Brothers for SMEs ทางรอดของ SMEs – ยุคโลกเดือด ปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน (มีคลิป)

วันทึ่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรม “Big Brother For SMEs” ทางรอดของ SMEs – ยุคโลกเดือด ปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมอาคารสวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี
นายเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี กล่าว่า จากประเด็นปัญหาระดับโตกที่เกิดขึ้นและถาโถมเข้ามาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาวะธงครามต่างๆ ภาวะโรคระบาด COVID และภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เรียกว่า โลกเดือดในปัจจุบัน ทำให้เราทุกคนต้องปรับตัว และหาวิธีการในการบรรเทาปัญหาต่างๆ อย่ามากรวมถึงประเทศไทย ภาครัฐพยายามในการรักษาสภาพเศรษฐกิจ โดยการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ให้ดำรงอยู่และดำเนินการต่อไปได้ โดยเฉพาะแรงกดดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เห็นผลกระทบชัดเจนและใกล้ตัวเรามากเข้ามาทุกที


ตามแนวนโยบายจากรัฐบาลที่ได้ไปร่วมในงาน COP 26 ที่ทุกประเทศต้องแถลงเป็นการลดคาร์บอนได้มีการกำหนดแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทเป้าหมายหลักๆ 3 ช่วงได้แก่ลดตามเป้า NDC หรือ Nationally Determined Contributions คือการลดก๊าซคาร์บอนให้ได้ 30% และจะไปถึง 40% หากมีการสนับสนุนจากต่างประเทศ ในปี 2030การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็น 0 หรือที่เรียกว่า Carbon neutrality ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 หรือที่เรียกว่า Net Zero ในปี 2065 นั้น จังหวัดสระบุรี ถือเป็นหนึ่งใน 3 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ที่จะแสดงให้เห็น แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสระบุรี แชนด์บ๊อกซ์ ภายใต้คำกล่าวที่ว่า ถ้าสระบุรีทำได้จังหวัดอื่นก็ทำได้ จึงเป็นคำกล่าวที่ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดสระบุรี ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือ SME และภาคประชาสังคม ต้องร่วมมือกันให้สระบุรีบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก


สิ่งที่ SMES จะได้รับประโยชน์ เป็นวัตถุประสงค์หลักที่ SMEs ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนใน การดำเนินการในระยะยาว และเป็นกลุ่มใหญ่ในการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อลูกหลานของเราเองในอนาคต โดยเฉพาะการปรับตัวและการบรรเทาด้วยกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถดำเนินการได้เร็ว โดยเฉพาะภาคพลังงาน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนาและดูงานดังนี้ครับ.เพื่อให้ทราบถึงภัยและปัญหาต้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระพบต่อ ทุกคน โดยเฉพาะ SMEs เพื่อให้เห็นแนวทางและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้นพลังงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรให้เป็นรูปธรรม รวมถึงความรู้ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้หารือกับเจ้าของเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุนด้าน Green Funding ต่างๆ เพื่อเป็นโอกาสในด้านการลงทุนในการปรับเปลี่ยนในอนาคตงานในครั้งนี้ ถือเป็นงาน Big Brothers for SMEs ครั้งแรก ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำของ จ.สระบุรีนี้ได้
*********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts