ปทุมธานี คณะสงฆ์ไทยและผู้แทนวัดพระธรรมกายร่วมงานรำลึกวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ที่ UN นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปทุมธานี คณะสงฆ์ไทยและผู้แทนวัดพระธรรมกายร่วมงานรำลึกวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ที่ UN นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ไทยและผู้แทนวันพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เข้างานวิสาขบูชารำลึกนานาชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ UN ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


โดยสำนักงานองค์การสหประชาชาติ UN ได้จัดงานรำลึกวันวิสาขบูชาร่วมกัน ระหว่างทูตไทยประจำสหประชาชาติและฑูตศรีลังกา มีคณะสงฆ์จากนานาชาติได้แก่ คณะผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำสหประชาติ คณะผู้แทนไทยประจำสหประชาชาติ องค์กรสหภาพพระธรรมทูตในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) นำโดย พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป , พระวิเทศปุญญาภรณ์ (บุญทิน ปุญญธโช ดร.) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม สวีเดน รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ,

พระศรีวชิรธรรมวิเทศ ป.ธ.9,ดร.เจ้าอาวาสวัดนวมินทร์ ลียง ผช.เลขาฯสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป , พระมหาวิวัต ฌาเนสโก ป.ธ.9,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ เยอรมนี เลขาฯสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป , พระครูภาวนาวิริยกิจ (วิชิต เทศศิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ รองปธ.เขต4 ส.ธ.ย. พร้อมด้วย คณะพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และสาธุชน รวมถึงประเทศที่มีประชากรนับถือพระพุทธศาสนา อาทิ ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย ญี่ปุ่น จีน ลาว มองโกเลีย เมียนมา เนปาล เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เป็นต้น


สำหรับการจัดกิจกรรมรำลึกวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ เป็นประธานนำคณะสงฆ์และชาวพุทธสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตา น้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อธิษฐานจิตให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก
ทั้งนี้เมื่อ 15 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 International Recognition of the Day of Vesak ที่ประชุมฯ ได้รับรองร่างข้อมติโดยฉันทามติ เนื่องจากคณะกรรมมาธิการองค์การสหประชาชาติ

ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นพ้องต้องกันประกาศให้วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก เนื่องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลก จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย กล่าวคือ ทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ ให้รู้จักช่วยเหลือสัตว์ เหตุผลสำคัญ อีกประการหนึ่งคือ พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts