ระยอง-สัมมนาเครือข่ายการดับเพลิงกู้ภัยและการบรรเทาสาธารณภัย การแข่งขันทักษะทีมดับเพลิงกู้ภัย ครั้งที่ 3

ระยอง-สัมมนาเครือข่ายการดับเพลิงกู้ภัยและการบรรเทาสาธารณภัย การแข่งขันทักษะทีมดับเพลิงกู้ภัย ครั้งที่ 3

 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง จัดสัมมนาเครือข่ายการดับเพลิงกู้ภัยและการบรรเทาสาธารณภัย และการแข่งขันทักษะทีมดับเพลิงกู้ภัย ครั้งที่3 โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ พร้อมด้วย พลตรีกฤษฎิ์ชัย จำนงค์เนียร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษาประธานบริหารบริษัทไทยเบรฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) และประธาน
มูลนิธิพลังน้ำใจไทย นายธีรยุทธ์ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายสมพงษ์ ไกรอุดม ประธาน PTT Group SEALs นายประกาศ บุตตะมาศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซีเซฟตี้แอนด์
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารจากสมาชิกเครือข่ายต่างๆ ผู้เข้าร่วมสัมมนาแข่งขันดับเพลิง ตลอดถึงแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมาก

นายสมพงษ์ ไกรอุดม ประธาน PTT Group SEALs กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสัมนาเครือข่ายด้านการดับเพลิงกู้ภัยครั้งที่๓ในครั้งนี้ หลักการป้องกันและตอบโต้อุบัติภัยที่ดีก็คือ”การเตรียมความพร้อม”การตระเตรียมความพร้อมเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราสามารถตอบโต้อุบัติภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันเราทุกคนก็รู้ดี ว่าการเตรียมความพร้อมเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ เราจะต้องร่วมกัน “สร้างความเข้าใจ” เกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการป้องกันและการตอบโต้อุบัติภัย…
แต่หลายๆท่านก็บอกผมว่า การสร้างความเข้าใจเพียงอย่างเดียวก็อาจไม่
เพียงพอ เราจะต้อง “สร้างความเชี่ยวชาญ” หนึ่งในวิธีการสร้างความเชี่ยวชาญ ก็คือ “แข่งขันทักษะด้านการดับเพลิงและกู้ภัย” เพราะการแข่งขันทักษะต่างๆ นอกจากจะก่อให้เกิดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญแล้ว ยังก่อให้เกิดความสามัคคี และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานร่วมกัน “อย่างเป็นหนึ่งเดียว” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ในการตอบโต้อุบัตภัยต่างๆของประเทศ


กิจกรรมสัมนาเครือข่ายและแข่งขันดับเพลิงกู้ภัยในครั้งนี้ PTT Group SEALs โดยการรวมตัวกันของบริษัทกลุ่ม ปตท.จำนวน 8 บริษัท ได้แก่
1.บริษัทปตท. 2.บริษัทพีที่ที.OR 3.บริษัทปตท.สผ. 4.บริษัทGC 5.บริษัทIRPC 6.บริษัทไทยออยด์ 7.บริษัทGPSC และ 8.บริษัท NPC ซึ่งได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย บริษัทไทยเบรฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิพลังน้ำใจไทย นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดถึงกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง สำนักป้องกันและบรรเทสสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บริษัทเชสเอ็นเตอร์ไพรส์ กลุ่ม EMAG องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ชมรมเด็กป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยภาคตะวันออก กลุ่มบริษัท ซีพีออลล์ ตลอดถึงมูลนิธิและอาสาสมัครต่างๆจากทั่วประเทศ กว่า 30 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จำนวน 250 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และสร้างมาตรฐานความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและตอบโต้อุบัติภัย โดยเฉพาะเหตุเพลิงไหม้ ตลอดถึงเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการดับเพลิงกู้ภัยให้ไปสู่ความเป็นมาตรฐานร่วมกัน


กิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ กระผมจึงใคร่ ขอบคุณทุกๆองค์กร ทุกๆหน่วยงาน ตลอดถึงผู้เข้าร่วมสัมนาทุกๆท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาในการเสริมสร้างโอกาสด้านการป้องกันและตอบโต้อุบัติภัยร่วมกันในครั้งนี้

นายประกาศ บุตตะมาศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า ในฐานะเจ้าบ้าน NPC มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายด้านการดับเพลิงกู้ภัยในครั้งนี้ บริษัท NPC ให้บริการด้านการฝึกอบรมและปรึกษาด้านความปลอดภัย


อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้บริการพนักงนรักษาความปลอดภัย ให้บริการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) ที่เพรียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการทำงานเป็นอย่างดีด้วยมาตรฐาน SHA PLUS ที่ NPC ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นเครื่องช่วยยืนยันและทำให้แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานทุกท่านมั่นใจได้ว่า NPCมีมาตรการ ในการป้องกัน COVID-19 ในงานสัมมนาในครั้งนี้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตัดสิน ผู้เข้าร่วมสัมมนา และ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงกู้ภัยทุกคน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม พร้อมตรวจ ATK(ผลไม่เกิน24 ชั่วโมง) และแสดงผลการตรวจว่าเป็นลบ จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน COVID-19 และความปลอดภัยร่วมกัน โดยการสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง แบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรม ล้างมือ ฯลฯ ซึ่งเราได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ และจุดล้างมือต่างๆไว้ให้อย่างเพียงพอ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน SHA PLUS
NPC มีความยินดีและมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล และความปลอดภัยจากอุบัติภัยด้านต่าง ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากลร่วมกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป….

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts