BLCP มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-EsEPC) และโครงการสนับสนุนช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท

BLCP มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-EsEPC) และโครงการสนับสนุนช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท

วันที่ 4 มีนาคม 2565 – นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Electrical System Engineering Practice College – V-EsEPC) และโครงการสนับสนุนช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา โดยมอบเงินสนับสนุนปีละ 5 แสนบาท เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “BLCP ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะช่างเทคนิคที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จึงได้ขยายโอกาสมอบทุนการศึกษาไปสู่นักศึกษาเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟ้า ในโครงการ V-EsEPC ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และกลุ่มพลังงานไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับช่างเทคนิคให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ อันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาท้องถิ่น และเข้าสู่ตลาดแรงงานในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

นางสาวตรีนุช เทียนทอง ​​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.สุเทพ เก่งสันเทียะ ​​เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
นายชาญชนะ เอี่ยมแสง​​ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ดร.ธวัชชัย อุ่ยพาณิช​​ที่ปรึกษาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ดร.สมชาย ธำรงค์สุข​​ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ​ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง​ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
เป็นแขกผู้มีเกียรติในการรับมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ​

BLCP มุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านการศึกษามาโดยตลอด เพราะการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่จะเรียนรู้ก้าวทันโลกยุคใหม่ เป็นพลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน
BLCP ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts