ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้พัฒนาชุมชนตนเองอย่างยั่งยืน

ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้พัฒนาชุมชนตนเองอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 มี.ค.2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ในกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มีผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมโครงการ และมีคณะกรรมการชุมชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มี.ค.นี้ โดยมีการจัดใน 2 กิจกรรมคือ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และกิจกรรมที่ 2 คือการศึกษาดูงานและแบ่งกลุ่มสัมพันธ์ การพัฒนาทีมงาน การทำงานเป็นทีม รักองค์กร


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน โดยให้ความรู้การเป็นผู้นำชุมชนเข้มแข็ง และเพื่อให้ความรู้หลักการบริหารชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม และศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะการส่งเสริมอาชีพที่แตกต่างและหลาหลายนำมาสู่การพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชนอีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงานๆ

Related posts