Dow มอบเสื้อสนับสนุน อสม. บ้านฉางและมาบตาพุด

Dow มอบเสื้อสนับสนุน อสม. บ้านฉางและมาบตาพุด

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบเสื้อจำนวน 1,500 ตัว ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านอนามัยและสาธารณสุขของ อสม. ซึ่งปฏิบัติภารกิจอย่างเข็มแข็งร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงตำรวจในพื้นที่ และมีส่วนสำคัญในการสร้างความตื่นตัวในหมู่ประชาชน เพื่อช่วยกันส่งเสริมสุขอนามัยสูงสุดของประชาชน

โดยมีนางสาวดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ และนางสาววชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ มอบเสื้อให้กับนายสมชาย วสุอนันต์กุล ประธาน อสม. อำเภอบ้านฉาง และนายวิเชียร ศักดิ์เจริญ ประธานชมรม อสม. เทศบาลเมืองมาบตาพุด

Related posts