สปสช.เขต 4 สระบุรี หนุน อบจ.ปทุมธานี เดินหน้าปี 67 สี่โครงการใหญ่ นำร่อง “1 อำเภอ 1 ศูนย์ฟื้นฟูชุมชน“

สปสช.เขต 4 สระบุรี หนุน อบจ.ปทุมธานี เดินหน้าปี 67 สี่โครงการใหญ่ นำร่อง “1 อำเภอ 1 ศูนย์ฟื้นฟูชุมชน“

.

วันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมมหาหงส์ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ดร.ประพจน์ บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ปี 2567 โดยพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมอบหมายให้ นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายวัชระ บัญชาวิมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วยบุคลากรกองสาธารณสุข ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดปทุมธานี ปี 2566 และแผนการดำเนินงานปี 2567


.
ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน โดยได้นำเสนอข้อมูลสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับประชาชน
.


โดยปี 2567 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดปทุมธานี
ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้
1. การร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูชุมชน (ศูนย์ร่วมสุข) ทั้ง 7 อำเภอ นำร่องอำเภอละ 1 แห่ง

2. ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงให้มีที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

3. จัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับคนพิการเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้คนพิการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

4. หารือการจัดตั้งศูนย์ยืมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมถึงอุปกรณ์ช่วยความพิการต่างๆเพื่อให้ประชาชนยืมใช้งานตามความจำเป็นและเหมาะสมในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
.
ซึ่งเป็นความร่วมมือกันจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชน
************
ภาพ-ข่าว /งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด สปสช.เขต 4 สระบุรี
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts