Dow รับใบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ” ยอมรับความแตกต่าง ย้ำคุณค่าและความเท่าเทียมของบุคลากร

Dow รับใบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ” ยอมรับความแตกต่าง ย้ำคุณค่าและความเท่าเทียมของบุคลากร

บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด ในเครือของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับเกียรติบัตรสถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 ในโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดระยอง จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันเป็นผลจากการดำเนินงานที่สนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกมิติ

การจ้างงานผู้พิการทตามมาตรา 33, 34 และ35 การให้คุณค่าและความเท่าเทียมกับพนักงานที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ และและความสนใจ โดยมีนางสาววชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ของ Dow รับใบประกาศจากนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

Related posts