สระบุรี – “ผู้ว่าฯบัญชา”นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีตักบาตรน้ำผึ้ง เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2567

สระบุรี – “ผู้ว่าฯบัญชา”นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีตักบาตรน้ำผึ้ง เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2567

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 21.00ถึง เวลา 00.09 น.ของวันที่ 1 มกราคม 2567 ที่วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 และพิธีตักบาตรน้ำผึ้งพร้อมด้วยนางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยมีพระราชวชิรมงคลวิสิฐ(อาทิตย์ สิริวทฺฒโน) เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวงโดยร่วมกันสมาทานศีล สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม และน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เป็นมงคลชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทยสืบไป เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

***********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts