การบริหารกลุ่มนิเทศฯพร้อมพัฒนาทุกภารกิจสู่การพัฒนาสู่ศักยภาพการศึกษา นร.

การบริหารกลุ่มนิเทศฯพร้อมพัฒนาทุกภารกิจสู่การพัฒนาสู่ศักยภาพการศึกษา นร.


ที่ ห้องประชุมโตนงานช้าง สพป.สงขลา เขต2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบให้ น.ส.ชฎาพร
เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานโดยภาพรวมของกลุ่มนิเทศฯ อาทิ การเตรียมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

,การจัดคลีนิคนิเทศออนไลน์ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน QP AP รอบ 6 เดือน ,รอบ 12 เดือน การรายงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มให้เน้นการดำเนินงานแบบเชิงรุกรับการเปลี่ยนแปลง ทุกสถานการ์ รวมถึงการรายงานผล ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts