สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ของ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ของ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖7 ผมขอส่งความปรารถนาดี และไมตรีจิต มายังพี่น้องชาวจังหวัดระยองทุกท่าน ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดระยองที่ ร่วมแรงร่วมใจกัน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาจังหวัดระยอง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และทุกๆ คนมีความสุข ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. ๒5๖7 เราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาจังหวัดระยอง ให้เป็นเมืองที่มีการเติบโต ทั้งทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ควบคู่กันไปอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในทุกภาคส่วน พี่น้องชาวระยองจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาจังหวัดระยอง


สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แคล้วคลาด จากภยันตรายทั้งปวง คิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จดังที่ทุกท่านปรารถนา ทุกประการ

(นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

Related posts