เทศบาลนครนครสวรรค์เปิดห้องเรียนดิจิทัล ศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้ง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เทศบาลนครนครสวรรค์เปิดห้องเรียนดิจิทัล ศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้ง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

 

วันที่ 4 ธ.ค. 66 ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้งและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต มีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นางสุรัติยาพร ทวีการไถ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู นักเรียน ร่วมในพิธีเปิด

จากนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ด้าน Smart City ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน การบริการประชาชน และในด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลงานด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้ส่งข้อเสนอโครงการศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้งและเทคโนโลยีหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

และได้รับอนุมัติเข้าร่วมใน “โครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM,IoT และ AI ระยะที่ 2” โดย Coding เป็นการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยภาษาหรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เช่น ภาษา Python, JavaScript และ C การเรียนโค้ดดิ้ง ผู้เรียนจะได้พัฒนาความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล หลักการวางลำดับขั้นตอนการคิด การทำงานที่เป็นกระบวนการ เพื่อบูรณาการกับชีวิต และศาสตร์อื่นๆ

โครงการเป็นการสร้างห้องเรียนโค้ดดิ้งแนวคิดใหม่ ที่จะสร้างห้องเรียนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ โดยจัดพื้นที่ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลาย ตามความต้องการ เช่น การเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรม การสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ การทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้ใช้งาน มีอุปกรณ์บอร์ดสมองกลฝังตัวไมโครบิต เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ด้านการโค้ดดิ้ง

โดยเป้าหมายของโครงการ มุ่งเน้นสร้างและพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อันเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นพลเมืองดิจิทัลต่อไปในอนาคต ศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้งและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต มีเป้าหมายในการให้บริการ คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ รวมทั้งพร้อมให้บริการประชาชนและชุมชนที่มีความต้องการฝึกอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล

Related posts