เพชรบูรณ์ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

เพชรบูรณ์ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2


19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการ ติดตามความก้าวหน้ารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2566 ที่คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ได้ขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่สอดคล้องกับประเด็นการประชาสัมพันธ์ เรื่องสื่อสารที่สำคัญในประเทศ ประจำปี 2566 จำนวน 7 ประเด็นและ เรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ประเด็น โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปแผนและเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ในปี 2566 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ซึ่งมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ กำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ เรื่องสื่อสารที่สำคัญในประเทศ ประจำปี 2566 ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติและนโยบายของรัฐบาล จำนวน 7 ประเด็น ได้แก่ (1) การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด – 19 (3) การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่

(4) สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต (5) การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (6) การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และ(7) ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ และเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย (1) BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่ (2) Tech and Innovation นวัตกรรมไฮ-เทคโนโลยี (3) Health Care ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลก (4) Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts