กาฬสินธุ์เดินหน้ายกระดับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเดินหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 “Kalasin Green Market สู่ตลาดเด็ดวิถีภูไท”โชว์สินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต


ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ วิถีภูไทกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิด โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 3 “Kalasin Green Market สู่ตลาดเด็ดวิถีภูไท” โดยมีนายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายแสวง อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า นายภิรมณ์ อุทรักษ์ นายกอบต.นาไคร้ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วม


นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยงานราชการ เครือข่ายเกษตรกร และภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต หรือโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 และการนำเสนอผลงานการนำระบบส่งเสริมการเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


นายสันติภาพ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจรในปีงบประมาณ 2566 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง และได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยการจัดงานวันนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกร การแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ “พาข้าวภูไทกาฬสินธุ์ร่วมสมัย” และ “กระเช้าเกษตรปลอดภัย…รักษ์โลก” การแสดงสินค้าเด่นจากทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และสินค้าการเกษตร


ด้านนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่หน่วยงาน ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.กาฬสินธุ์ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของการจัดงานยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในการส่งเสริมพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานครบวงจร รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ และประเทศไทยไปข้างหน้าร่วมกันต่อไปอีกด้วย

 

Related posts