นราธิวาส-เลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ให้กำลังใจชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการที่อยากให้ภาครัฐดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม

นราธิวาส-เลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ให้กำลังใจชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการที่อยากให้ภาครัฐดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม
ที่ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อรับฟังข้อกังวลของประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง เจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต. ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนนายอำเภอรือเสาะ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบฯชาวไทยพุทธในพื้นที่ เข้าร่วม โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า วันนี้มาเพื่อพบปะให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธและ ให้กำลังใจครอบครัวที่สูญเสีย รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ดูแลความปลอดภัยประชาชน นอกจากนี้มาเพื่อรับฟังปัญหาเฉพาะหน้าเพิ่มเติม รับฟังความต้องการที่อยากให้ภาครัฐดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม และหาแนวทางการดูแลด้านอาชีพที่ยั่งยืนแก่ชาวไทยพุทธในพื้นที่ ซึ่งการเปิดพื้นที่ให้แก่ประชาชนในระดับอำเภอเพื่อรับฟังความต้องการที่แท้จริงอาจเป็นจุดเปลี่ยนของภาคใต้
อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ในพื้นที่ อ.รือเสาะ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความกังวล หวาดกลัว เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จนไม่สามารถเดินทางเข้าไปประกอบอาชีพกรีดยางหรือการเกษตรได้ ทำให้ขาดรายได้ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ และสะท้อนความต้องการจากคนในพื้นที่ ขอให้ยังคงมีกองกำลังทหารอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งขอให้มีมาตรการดูแลปกป้องชาวไทยพุทธในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้มีการส่งเสริมงานด้านอาชีพ กลุ่มสตรี หญิงหม้าย ผู้ได้รับผลกระทบ มีข้อเสนอให้ปรับเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นกรณีพิเศษบางเคสตามสถานการณ์ และให้มีการฟื้นโครงการ ไทยพุทธคืนถิ่น ในทุกมิติ ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม
ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts