โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เดินหน้าสานต่อโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ และโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เดินหน้าสานต่อโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ และโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง

3-4 กรกฎาคม 2566 – บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) โดย นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ในวันที่ 3 และ 4 กรกฎาคม 2566 ในระดับชั้นมัธยม 4-6 ระดับชั้นละ 300 คน รวมทั้งหมด 900 คน และ ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ช่วงบ่าย จำนวน 300 คน

โครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกผู้เรียนให้มีการจัดเก็บผลงานของตนเองอย่างเป็นระบบ เพิ่มโอกาสในการสอบติด TCAS รอบ 1 และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และการร่วมกันบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐและของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะจัดทำเป็น Workshop ให้น้องๆนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สะสมผลงานตามที่มหาวิทยาลัยต้องการและในปี 2566

โดยได้จัดทำโครงการนำร่องให้กับ โรงเรียนระยองวิทยาคม ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และในเดือนกรกฎาคมสานต่อที่ โรงเรียนวัดป่าประดู่ และโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารตามลำดับ โดยจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา จึงหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้น้องๆ เรียนรู้ได้อยากสนุกสนาน เรียนรู้ในการจัดเตรียม Portfolio มาฟังแนะแนวดีดีจากพี่สถาบัน TUTORRUS ที่มีผลงานสอบติดมากมายจากมหาลัยระดับท็อปของไทย และ UK

บีแอลซีพีมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล (Environment, Social, Governance) ซึ่งการส่งเสริมการศึกษาถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs) เป้าหมายที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

บีแอลซีพีมุ่งพัฒนาองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อคนไทย เพื่อประเทศ เพื่อโลก อย่างยั่งยืน

Related posts