จันทบุรีบูรณาการนำร่องจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” บำบัดฟื้นฟูผู้ติดตาเสพติดแบบสมัครใจ ใช้วิชาการทางการแพทย์ร่วมกับศาสนาบำบัดเป็นแนวทางการบำบัดฟื้นฟูก่อนกลับคืนสู่สังคม

จันทบุรีบูรณาการนำร่องจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” บำบัดฟื้นฟูผู้ติดตาเสพติดแบบสมัครใจ ใช้วิชาการทางการแพทย์ร่วมกับศาสนาบำบัดเป็นแนวทางการบำบัดฟื้นฟูก่อนกลับคืนสู่สังคม

วันนี้ (4 ก.ค. 66) ที่ศูนย์จันทารักษ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 115 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี พระธรรมวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม และพระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายสุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พลตำรวจตรีผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ จัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” จ.จันทบุรี


ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ที่มุ่งเน้นระบบการบำบัดรักษาแบบสมัครใจ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นสำคัญ ในปีนี้ พื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน จำนวน 15 หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายประชากร ต้อง X-RAY จำนวน 7,913 คน X-RAY แล้ว จำนวน 7,913 คน พบสารเสพติดจำนวน 196 คน และมีผู้เข้ารับการ บำบัดในชุมชนตนเองด้วยระบบ CBTX จากการร่วมมือของทุกภาคส่วนครบทุกคน ประสบความสำเร็จอย่างดีในส่วน ของโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวชในหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ ในจังหวัด จันทบุรีอีกจำนวน 749 หมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า มีผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และมีผู้ป่วยจิตเวชที่มีสาเหตุจากการใช้ ยาเสพติด รวมจำนวนกว่า 1,973 คน และมีผู้ติดยาเสพติดที่มีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่นจำนวนมาก


พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ได้มีดำริที่จะแก้ไขปัญหายาเสพ ติด นำผู้เสพกลับคืนสู่สังคม ไม่คิดหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกต่อไป โดยใช้หลัก บวร คือ บ้าน-วัด-ราชการ โดยมีพระ ราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี และคณะสงฆ์ในพื้นที่ให้การสนับสนุน ประกอบกับตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่วนราชการในพื้นที่ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จัดทำโครงการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด ระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์จันทารักษ์ กองร้อย ตชด.115 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำ ร้อน จ.จันทบุรี ตามกระบวนการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยแบบบูรณาการหลายมิติ ตั้งแต่ดูแลการใช้ชีวิต ปรับทัศนคติการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ปรับพฤติกรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมพึ่งพาตัวเอง ได้ ใช้หลักวิชาการทางการแพทย์ร่วมกับศาสนาบำบัด และสร้างทักษะอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

โครงการนี้ เป็นการนำร่องของจังหวัดจันทบุรี ในช่วงแรก ภาคีเครือข่ายจะค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพศชายจากทุกอำเภอในจังหวัดจันทบุรีจำนวน 50 นาย เข้ารับการคัดกรอง บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566 รวม ระยะเวลา 90 วัน โดยจะมีคณะครูฝึก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 และ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชน บำบัด และ Fast Model จำนวน 40 นาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแล อบรม ให้ความรู้ ฟื้นฟูสมรรถภาพกายและจิตใจ อีกทั้งมีวิทยากร จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรม ราชชนนีสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้าและโป่งน้ำร้อน มาร่วมรักษาฟื้นฟู ตามกระบวนการ ทางการแพทย์และให้ความรู้โรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สแกนสมองไร้สายจากประเทศเกาหลี สำหรับตรวจวัดสุขภาพจิต และมีกระบวนการบำบัดฟื้นฟูเพิ่มเติมเพื่อปรับสภาพจิตใจ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนาของ โครงการ “สายธารธรรม นำใจ ให้โอกาส” มาประยุกต์ใช้ เพื่อชำระล้างจิตใจให้ผ่องใส สะอาด เป็นการจรรโลง ยกระดับจิตใจของผู้เสพยาเสพติด ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้มีความหวังด้วยการได้รับโอกาสจากสังคมอันเป็นแนวทางจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขตลอดไป

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts