ปทุมธานี สำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดปทุมธานี จัดเวทีสาธารณะและมอบป้ายร้านอาหารต้นแบบสสส.Star

ปทุมธานี สำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดปทุมธานี จัดเวทีสาธารณะและมอบป้ายร้านอาหารต้นแบบสสส.Star

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดปทุมธานี จัดเวทีสาธารณะและมอบป้ายร้านอาหารต้นแบบสสส.Star โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย อร่อยดีไร้แอลกอฮอล์, นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส., ผอ.สุทธิดา อุทะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และ สมาชิกภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน


ด้านดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมความมั่นคง ทางอาหารและอาหารปลอดภัย (อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์) ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า ซึ่งโครงการได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการขับเคลื่อนผ่านงานเทศกาลอาหาร ภายใต้สโลแกน “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันนี้ กำลังเข้าสู่ปีที่ 15 ซึ่งโครงการได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและสื่อรณรงค์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่าย โดยมีการรณรงค์ให้งานเทศกาลอาหารปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปลี่ยนลานเบียร์เป็นลานวัฒนธรรมอาหาร มีการยกระดับและพัฒนาร้านอาหาร แผงลอย ตลอดมา เช่น มีการรณรงค์จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ เชื่อมโยงผลผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัย ใช้พืชผัก สมุนไพรพื้นบ้านเข้าสู่ร้านอาหาร รณรงค์ให้ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รณรงค์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ไม่ใช้ผงชูรสและกรดมะนาว

เพื่อป้องกันการเป็นโรค NCDs / ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของงานเทศกาลอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ มากกว่า 35 จังหวัด สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย สะอาด คุณภาพ มาตรฐานตลอดจนการยกระดับคุณค่าอาหารไทย ต่อผู้บริโภค นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยการมอบป้ายสสส.Star เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ทำความดีเพื่อสังคมในการดูแลผู้บริโภคให้มีสุขภาพที่ดี โครงการนำร่องครั้งนี้ มีร้านอาหารและแผงลอยที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้านอาหารจำนวน 68 ร้าน แผงลอยจำนวน 20 ร้าน จาก 13 จังหวัด โดยมีหน่วยงานที่ร่วมคัดเลือก ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัด

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts