ชลบุรี-วิสาหกิจชุมชน เรือท่องเที่ยวและกีฬาบางเสร่ ให้ความรู้ ปลูกฝังพลังวัยเยาว์ ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

ชลบุรี-วิสาหกิจชุมชน เรือท่องเที่ยวและกีฬาบางเสร่ ให้ความรู้ ปลูกฝังพลังวัยเยาว์ ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

วันนี้ 6 มิย.66 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วิสาหกิจชุมชน เรือท่องเที่ยวและกีฬาบางเสร่ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน และโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นำโดย ว่าที่เรือตรี อุดม จิตต์ถนอม ประธาน ชลบุรี วิสาหกิจชุมชน เรือท่องเที่ยวและกีฬาบางเสร่ นาย ประสิทธิชัย เพิ่มเติมทรัพย์ รองประธานฯ คุณ วาสนา แก้วครวน เลขาฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังพลังวัยเยาว์ ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ANTICORUPION ให้ความรู้กับการทุจริต คอรัปชั่น ทุกรูปแบบ โดยมี ครู อาจารย์ นักเรียน ชั้น ป.6.ชั้น ม.3 เข้าร่วมรับฟังและร่วมกิจกรรม


สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะอาทิ การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวนการเสนอการให้หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอกการปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิพล ทั้งนี้ การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความถึงเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย


โดย ในวันนี้ หลังจาก ร่วมรับฟัง ข้อมูล ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ANTICORUPION ให้ความรู้กับการทุจริต คอรัปชั่น ทุกรูปแบบ แล้วนั้น ได้ให้นักเรียน ร่วม กิจกรรม แสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 12 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับการคัดเลือก จากนักเรียนที่มีความสามารถ จากผู้มีจิตศรัทธา โดย มี นาง นฤมล จตุทอง ผู้บริหาร ห้องทองปัญหาบางเสร่ วรรณนี พาโชครีสอรท์ ร้านช .กิจเจริญ ที่ร่วมสนับสนุน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

 

Related posts