จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้เพิ่มความชุ่มชื้นสร้างความสมบูรณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้เพิ่มความชุ่มชื้นสร้างความสมบูรณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (2 มิ.ย. 66) ที่พื้นที่สาธารณะ สวนสาธารณะหนองสนม บ้านเนินเห็ด หมู่ 6 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ส่วนราชการต่าง ๆ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดจันทบุรีร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองจันทบุรีได้น้อมนำแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

โดยในวันนี้ได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม่ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาด รอบพื้นที่อ่างกักเก็บน้ำ ปรับภูมิทัศน์ และจัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะหนองสนม บ้านเนินเห็ดให้สะอาด ร่วมรื่น สวยงามเพื่อความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ

ทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนร่วมกันทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีใจความว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts