สระบุรี – อบต.ห้วยขมิ้น จัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก สร้างความเข้าใจและควบคุมวงจรการเกิดของยุงลาย

สระบุรี – อบต.ห้วยขมิ้น จัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก สร้างความเข้าใจและควบคุมวงจรการเกิดของยุงลาย


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นางสาวชนัลญา สุรารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ได้มอบหมายให้นายนิรัน มหาวัตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นางสาววิไลลักษณ์ พาพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เข้าร่วมเปิดโครงการป้องกันไข้เลือดออกตำบลห้วยขมิ้น

เพื่อเป็นการป้องกันในการป่วยโรคไข้เลือดออกในน้อยทึ่สุดหรือไม่มีในขุมชนและสร้างความเข้าใจปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยมีการรณรงค์ควบคุม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทึ่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและชุมชน
*************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts