ตราด-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

ตราด-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. วันที่ 23 พ.ค.66 โดยมีนางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯให้การต้อนรับ โดยมีนายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ นายไพรัตน์ เพิ่มพวก รองนายก อบต.คลองใหญ่ สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่ นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางฐิติรัตน์ ไชยวิศาล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก และสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมรับคณะ นายสัมพันธ์ เย็นสําราญ


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจํากระทรวง อว. ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง อว. และนางสาววัชราวลี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิเคราห์นโยบายและแผนชํานาญการ พร้อมด้วยนางสาวไพศรี ไม้สนธ์นักพัฒนาธุรกิจ และนางสาวสิริบุศย จันทร์คล้ายบุคลากรชํานาญการ กลุ่มบริหาร สถานบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมเดินทางมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน 2 แห่ง ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เช่น

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก และ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปนํ้าพริกบ้านคลองจาก เพื่องานโชว์ช่องทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมีนางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯเข้าร่วมให้การต้อนรับคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก พร้อมให้ความสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯทั้ง 2 แห่ง จากนั้นคณะได้พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยมีนายพชร แก้วดี ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลาดชีวิตและคณะ

พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อํานวนการวิทยาลัยชุมชนตราดและคณะนําเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่ง ว่าต้องการจะให้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนเรื่องใดในการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อจะให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการดําเนินการงานการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราดและการสืบสานทะนุบํารุงศิปปวัฒนธรรม การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป ระหว่างวันที่ 22-24 พค.2566

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts