กองทัพเรือโดย กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลดโรคอ้วนลงพุงในกำลังพล

กองทัพเรือโดย กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลดโรคอ้วนลงพุงในกำลังพล

กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Organization) สำหรับผู้ที่มีค่า BMI สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (โรคอ้วนลงพุง) เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของกำลังพล ในกองบัญชาการกองเรือยุทธการ (บก.กร.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนให้มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมและสอดรับกัน ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป


โดยมี พลเรือตรี อนิรุธ สวัสดี รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ พลเรือตรี เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลใน บก.กร. ที่มีค่า BMI สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้รับความรู้ คำแนะนำ ในการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก กรมแพทย์ทหารเรือ มาแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และหลักโภชนาการ เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รวมทั้งทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น


โดยได้จัดเวทีเสวนา เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Healthy Organization ระหว่าง พล.ร.ต.วศิน สระศรีดา หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.กร. กับ น.ท.หญิง สมปรารถนา คำผ่องศรี แพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (คุณหมอแวว)การบรรยายหัวข้ออันตรายของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง การจัดการกับความเครียด และการแบ่งกลุ่มทำ Workshop โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มสุขภาวะทางสุขภาพ กลุ่มการรับประทานอาหาร และกลุ่มการออกกำลังกาย”โรคอ้วน” ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ชักนำไปสู่โรคต่าง ๆ มากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไขมันพอกตับ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts