เทศบาลตำบลทับมา จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 มุ่งให้ตระหนักการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลดูแลทุกข์สุขประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลทับมา จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 มุ่งให้ตระหนักการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลดูแลทุกข์สุขประชาชนในพื้นที่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 เม.ย.66 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อ.เมืองระยอง นายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานในงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของเทศบาลตำบลทับมา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยรองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ได้นำเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 พร้อมกับอ่านสาร เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 ของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร รวมทั้งเชิดชูความสำคัญของเทศบาลด้วย

ทั้งนี้ สำหรับวันสำคัญของเทศบาลนั้น ได้จัดขึ้นมาตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศให้ทุกวันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลโดยในส่วนของต้นแบบการปกครองรูปแบบเทศบาลนั้น ก็มาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ตำบลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดการปกครองที่ให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลกันเองมาจนถึงทุกวันนี้.

Related posts