กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชวนร่วมคุ้มครองโลก เพื่อให้โลกคุ้มครองเรา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เชิญชวน ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองโลก เพื่อให้โลกคุ้มครองเรา กระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะโลกมีเพียงใบเดียว


นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program : UNEP) กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day โดยจัดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) เป็นการระดมพลังประชาสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงนโยบายระดับประเทศ นับเป็นจุดกำเนิดของการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้ผู้คนและหน่วยงานต่าง ๆ อนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ถือเป็นวันสำคัญที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ได้จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน


อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกินขีดความสามารถในการฟื้นตัว ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิโลกสูงขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย เกิดอุทกภัย วาตภัย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของมนุษย์ กลายเป็นวาระระดับโลกที่นานาประเทศให้ความสำคัญ และไทยตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) มีความมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชาชนจะต้องมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


เนื่องในวันที่ 22 เมษายน 2566 ตรงกับวันคุ้มครองโลก แนวคิดปีนี้ คือ “Invest in our planet” ถือเป็นโอกาสที่จะกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยากให้ทุกคนคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่า ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด อาทิ ปลูกต้นไม้ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงอีกหลายวิธีที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลและปกป้องโลกของเราที่มีเพียงใบเดียว หากเราช่วยกันคุ้มครองโลก คนที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือมนุษย์ทุกคนนั่นเอง นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

Related posts