BST ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดรับซื้อน้ำมันใช้แล้ว ในงานตลาดวิถีไทย วิถีชุมชน 18-20 เม.ย.

BST ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดรับซื้อน้ำมันใช้แล้ว ในงานตลาดวิถีไทย วิถีชุมชน 18-20 เม.ย.

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมออกบูธเปิดรับซื้อน้ำมันใช้แล้ว จากผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชนใกล้เคียงในงาน “ตลาดนัดวิถีไทย วิถีชุมชน” ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 3 เขต 1) เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านค้าไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ไม่เททิ้ง และกำจัดน้ำมันอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาสุขภาะวะและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม โดยจะนำกลับนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ภายใต้โครงการ “ท อ ด ไ ม่ ทิ้ ง” ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิด เศรษฐกิจ หมุนเวียน หรือ Circular Economy มุ่งเดินหน้าสู่ Net zero ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในวันที่ 18-20 เมษายน 2566 และ BST ยังสนับสนุนกระเป๋าผ้า ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วิธีการคัดแยกจากต้นทาง ให้ถูกวิธี (หลัก 4ก “เก็บ กรอง กรอก กลับ”)
1. เก็บ (รอให้น้ำมันเย็นก่อนแล้วจึงเทใส่ภาชนะจัดเก็บ)
2. กรอง (กรองกากอาหาร เศษผงจากการทอดโดยใช้ที่กรอง ให้เหลือแต่น้ำมัน)
3. กรอก (นำน้ำมันบรรจุกรอกใส่ขวดหรือใส่ภาชนะที่สะอาด)
4. กลับ (น้ำมันนี้จะส่งกลับไปปรับปรุงคุณภาพ และนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซล)

BST เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยการบริหารจัดการ ตามแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs)

BST “มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมอยู่คู่ชุมชน”

 

#BST #โครงการทอดไม่ทิ้ง

Related posts