ยะลา-เบตง กู้ภัยฝึกอบรมเทคนิคการกู้ภัยหลักสูตรใช้เชือกเพื่อการกู้ภัย

เบตง ชมรมกีฬาทางสูงจังหวัดยะลา เปิดฝึกอบเทคนิคการกู้ภัย หลักสูตรการใช้เชือกเพื่อการกู้ภัย ให้กับอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่อำเภอเบตง เพื่อความชำนาญและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

 


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มี.ค.65 ที่ เบตง ทรี ทอป แอนแวนเจอร์ ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท บ้านกาแป๊ะ กม.2 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการกู้ภัย หลักสูตรการใช้เชือกเพื่อการกู้ภัย โดยมีนายอับดุลรอแม เจะกายอ ประธานชมรมกีฬาทางสูงจังหวัดยะลา ทีมครูฝึกจากศูนย์ TRARASIA อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่อำเภอเบตง เข้าร่วม


นายอับดุลรอแม เจะกายอ ประธานชมรมกีฬาทางสูงจังหวัดยะลา กล่าวว่า ชมรมกีฬาทางสูงจังหวัดยะลา ได้จัดการฝึกอบเทคนิคการกู้ภัย หลักสูตรการใช้เชือกเพื่อการกู้ภัย รุ่นที่1/2565 ในพื้นที่อำเภอเบตงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้เชือกอย่าถูกต้องในการกู้ภัย ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต ทางสังคม เศรษฐกิจ ของชาวเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกหากมีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่

ซึ่งมีการจัดอบรมขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 วันแรกจะเป็นภาคทฤษฎี ส่วนวันที่สองจะเป็นการปฏิบัติ โดยมีทีมคณะครูฝึกจากศูนย์ ERT CENTER หาดใหญ่ ซึ่งมีความชำนาญ มีความรู้ความสามารถ ในการกู้ภัย การทำงานในที่สูง และเป็นที่ยอมรับในระดับ ASIA ซึ่งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปฝึกอบรมกับคณะครูฝึก TRARASIA ศูนย์ ERT CENTER หาดใหญ่ แห่งนี้ เป็นจำนวนมาก


ทางชมรมกีฬาทางสูงจังหวัดยะลา คาดหวังว่า การจัดฝึกอบรมในพื้นที่อำเภอเบตงครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้นำความรู้ในการใช้เชือกที่ได้รับจากทีมครูฝึก ไปคอยช่วยเหลือคนในสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆ ได้อย่างชำนาญถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทำให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้เข้าช่วยเหลือ


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ

Related posts