ลพบุรี รองผวจ.ลพบุรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วมในเขตอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี รองผวจ.ลพบุรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วมในเขตอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดลพบุรี
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ประเด็นรับฟังความเห็นปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


๑) ความเหมาะสมของขนาดแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒ ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบุคลากรเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการแหล่งน้ำที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
๓) ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงบประมาณในการบริหาร
จัดการแหล่งน้ำที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

๔) แนวทางหรือกระบวนการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหรือซ่อมแซมแหล่งน้ำกรณีเกินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหาร
จัดการแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖) ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหาร
จัดการแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) กรณีลดความจุของแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากไม่เกิน ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น ไม่เกิน ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว จว.ลพบุรี รายงาย

Related posts