กลุ่มจีพีเอสซี จับมือ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง มูลนิธิโลกสีเขียว และ Precious Plastic Bangkok ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะชุมชน

กลุ่มจีพีเอสซี จับมือ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง มูลนิธิโลกสีเขียว และ Precious Plastic Bangkok ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะชุมชน


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง มูลนิธิโลกสีเขียว และ Precious Plastic Bangkok เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะชุมชน ภายใต้โครงการ “BAANPHAI Upcycling Model” ชุมชนบ้านไผ่ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


ความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกภายในชุมชน ด้วยการพัฒนาเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วยเครื่องบดพลาสติกและเครื่องหลอมพลาสติก โดยฝีมือคณะครูอาจารย์และนักเรียนสายอาชีวศึกษาในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีแผนงานในการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นต่อไปในอนาคต


การลงนามในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในจังหวัดระยอง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกภายในชุมชนบ้านไผ่ และก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาด้านวิชาการ การฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และการยกระดับคุณภาพชีวิต

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts