สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประชุมสามัญประจำปี 2565 และการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ วาระปี 2565-2567

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประชุมสามัญประจำปี 2565 และการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ วาระปี 2565-2567

 

วันพฤหัสบดีที่ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมฯ และในฐานะประธานที่ปรึกษาสภาฯ โดยมี นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ
สรุปผลการประชุมได้ดังนี้


1.ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1) ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาฯ ในปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุมรับทราบ
1.2) การชี้แจงข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
มติที่ประชุมรับทราบ
1.3) การประชุมสามัญประจำปี 2565 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ Hall 1-2 ไอคอนสยาม ชั้น 7 เวลา 9.00 น.
มติที่ประชุมรับทราบ


1.4) ความคืบหน้าการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุมรับทราบ
1.5) การแนะนำสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ส.อ.ท.
มติที่ประชุมรับทราบ
2.เรื่องรับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
3.เรื่องเพื่อทราบ


สรุปผลการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2564 ได้แก่
1.) การจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้สมาชิกและผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง
2.) กิจกรรมการทำงานร่วมกับภาครัฐ การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 354 ครั้ง ภาคเอกชน จำนวน 24 ครั้ง และร่วมเป็นคณะทำงาน จำนวน 53 คณะ
3.) กิจกรรมการทำงานร่วมกับคณะกรรมการภาคเอกชน (กกร.) จำนวน 4 ครั้ง
4.) กิจกรรมการทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก/ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.) กิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้แก่ การจัดประชุมคณะกรรมการสภาฯ 9 ครั้ง การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ การประชุมประจำเดือน การประชุมสามัญ ฯลฯ


6.) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสนับสนุนการกุศล เช่น การจัดทำตู้ความดันลบ การมอบเครื่องอุปโภคให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
มติที่ประชุมรับทราบ
4.เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1) นางสาวจรัญญา บุญโนนแต้ เหรัญญิกสภาฯ ชี้แจงงบการเงิน ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ โดยงบการเงินในปี 2564 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4,436,558.77 บาท
มติที่ประชุมรับรอง
4.2) การเลือกผู้สอบบัญชี
เมื่อปี 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ให้ นายวิบูรณ์ สุขอวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6414 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 15,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมรับรอง


5.การลงมติเลือกตั้งประธานสภาฯ วาระปี 2565-2567 คนใหม่ นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ เป็นประธานดำเนินการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จ. ระยอง วาระปี 2565-2567 มีทั้งสิ้น 41 คน ผลการลงคะแนนมีมติให้ นายสงวน แสงวงศ์กิจ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่งสมัยที่2
มติที่ประชุมเห็นชอบ
ทั้งนี้ นายมนตรีฯ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ สนามกอล์ฟระยองกรีนวัลเล่ย์ คันทรีคลับ และเซ็นส์ แอนดรูวส์ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เวลา 12.00 น. เพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิตากสินระยอง
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

กนก มนต์อ่อน ภาพข่าว
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts