สระบุรี – อำเภอเฉลิมพระเกียรติร่วมกับตลาดหัวปลีจัดงานเทศกาลวันแห่งความรัก(มีคลิป)

สระบุรี – อำเภอเฉลิมพระเกียรติร่วมกับตลาดหัวปลีจัดงานเทศกาลวันแห่งความรัก(มีคลิป)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ตลาดหัวปลี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลวันแห่งความรักThe green of love@ Banana Blossom Green Market in Chaloemph ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริ ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เกิดการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจและรายได้ภายในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดสระบุรี


โดยในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานราชการ ประกอบด้วย การสร้างอาชีพเสริมและลดรายจ่ายครัวเรือน การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร การผลิตพืชปลอดภัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม พันธุ์ปลาและผลิตภัณฑ์ประมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การเผาถ่านเพื่อผลิตน้ำสัมควันไม้ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การผลิตปุ๋ยปรุงดิน การทำบัญชีครัวเรือน และการจักสานไม้ไผ่ เป็นต้น การจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในชุมชน


ภายในงานได้จัดจุด Landmark ให้ Check-in ถ่ายรูป การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และการสาธิตฝึกอาชีพ วันละ ๑ กิจกรรม ประกอบด้วย สาธิตการทำปุยฝ้ายกล้วยหอม สาธิตการทำข้าวเจ็กเซยอบกรอบ สาธิตการทำจานกาบหมาก-กาบไผ่ จากตลาดหัวปลี และสาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ สาธิตการทำสบู่เหลวล้างมือ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งมีแจกพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน การจัดงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ นี้
************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts