สระบุรี – สำหรับนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค 2 จัดอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี 2565(มีคลิป)

สระบุรี – สำหรับนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค 2 จัดอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี 2565(มีคลิป)

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565ที่วัดพรหมสวรรค์ หรือ วัดซอย 6 ขวา ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ของสำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค 2 โดยพระวิสิฐคณาภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ถวายรายงาน ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ภาค 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่พระภิกษุสามเณรศึกษามาแต่โบราณ จึงได้จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 ถึงประโยค ป.ธ. 5 ระหว่างวันที่ 9 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565รวมเวลา ๑๕ วัน

การอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างฉันทะในการศึกษาภาษาบาลีแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อระดมกำลังสติปัญญาของวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนบาลี เพื่อให้นักเรียนบาลีเตรียมความพร้อม และเกิดความมั่นใจในการสอบบาลีสนามหลวง เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ภาค 2 ซึ่งในมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ถวายเครื่องสักการะในพิธี พร้อมนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการ


การอบรมบาลีก่อนสอบ ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีพระภิกษุสามณรและนักเรียนบาลีศึกษาสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 163 รูป แยกเป็นชั้นประโยค 1-2 จำนวน 87 รูป คน ชั้นประโยค ป.ธ.3 จำนวน 60 รูป ชั้นประโยค ป.ธ.4 จำนวน 21 รูป ชั้นประโยค ป.ธ.5 จำนวน 15 รูป รวมทั้งสิ้น จำนวน 163 รูป ได้อาราธนาพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในจังหวัดสระบุรี และจากส่วนกลาง มาถวายความรู้ แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ โดยมีพระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานฝ่ายวิชาการ พระครูศรีวรกิจจารักษ์ เป็นรองประธานฝ่ายปกครอง พระครูอากรคุณวัฒน์ เจ้าคณะตำบลพุแค เจ้าอาวาสวัดซอย 6 ขวา เป็นประธานฝ่ายสวัสดิการและสถานที่ และพระมหาสุเมธา ถิรวทุฒโน เป็นประธานฝ่ายเลขานุการและประสานงาน มีคณะวิทยากรทั้งสิ้น 39 รูป และได้จัดวิทยากรสอนและกองตรวจประจำแต่ละชั้น ด้วย


ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับความอุปถัมภ์จากท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ โดยมี พระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในการอุปถัมภ์ ด้านอาคารสถานที่พักในการอบรม ได้รับความอุปถัมภ์จากพระครูอากรณ์คุณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดซอย 6 ขวา เจ้าคณะตำบลพุแค ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการได้รับความอุปถัมภ์จากคณะพระสังฆาธิการ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ด้านภัตตาหารและน้ำปานะ ตลอด ๑๕ วัน ได้รับความอุปถัมภ์จากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ข้าราชการ บริษัท ห้างร้าน ตลอดทั้งอุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาสาธุชนทั่วไป
****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts