ปลัดฯ บุญชอบ ปลื้ม บ.บางจาก ดึงคนพิการเข้าทำงาน สร้างความมั่นคงทางอาชีพ

ปลัดกระทรวงแรงงาน ชื่นชม บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับคนพิการบรรจุเข้าทำงาน ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 


วันที่ 27 มกราคม 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวแสดงความยินดีกับคนพิการจำนวน 10 คน ที่ได้รับการพิจารณาบรรจุให้เข้าทำงาน ณ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยกล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม

โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนมุ่งเน้นประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบาง โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในการทำงานที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับปรัชญาเรื่องความมั่นคงของมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพและการเสริมพลังของกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาและปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการทางสังคมและบริการอื่นที่ทางภาครัฐเป็นผู้จัดให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเหล่านี้มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ทางสังคมให้กับภาคประชาสังคมและภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนเหล่านี้


ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ถือเป็นกลุ่มคนที่กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ช่วยเหลือ สนับสนุน สร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง ที่สำคัญคือต้องอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร


“ผมมั่นใจว่าคนพิการทุกท่านในวันนี้จะได้แสดงศักยภาพของตนเองให้ทุกภาคส่วนได้เห็นว่าคนพิการมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดขององค์กรต่อไป” นายบุญชอบ กล่าวทิ้งท้าย
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมพนักงาน การจ้างงานพนักงานพิการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันได้จ้างพนักงานคนพิการเป็นพนักงานประจำ จำนวน 10 คน แบ่งเป็นเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 7 คน ปฏิบัติงานในระดับ 1 – 2 ขององค์กร ครอบคลุมสายงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มงานบัญชีและการเงิน กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร กลุ่มธุรกิจการตลาด รวมถึงกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

 

Related posts