“นิพนธ์”เดินหน้าพิจารณาพรบ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หลังจากออกรับฟังความเห็นประชาชนภาคใต้และภาคเหนือ

“นิพนธ์”เดินหน้าพิจารณาพรบ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หลังจากออกรับฟังความเห็นประชาชนภาคใต้และภาคเหนือ

 


วันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุม N 402 อาคารรัฐสภา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ครั้งที่ 25/2565 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ….

โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แจ้งผลการรับฟังความเห็นของประชาชน ภาคใต้และภาคเหนือและได้เชิญ ผู้แทนองค์อิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้แทนองค์กรอัยการ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้ให้กรรมาธิการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านและหน่วยงานนอกที่มาร่วมประชุม ได้แสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts