สตูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด (ชมคลิป)

สตูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=nyi1QGhBYDU[/embedyt]

วันนี้ 26 มกราคม 2565 ที่ สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด อ.ควนโดน จ.สตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูล ทั้งนี้ นายวินิช ตาเดอิน ประธานกรรมการดำเนินการในนามของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด ได้ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินซึ่งทำให้ทราบว่าสหกรณ์ได้พัฒนามาเรื่อย ๆ จนมีทุนหมุนเวียน 279 ล้านบาท มีสมาชิก 1,213 ครัวเรือน มีกำไรสุทธิประจำปี 9,485,426.55 บาท และสามารถให้บริการด้านการจำหน่ายสิ้นค้า เงินฝากและสิ้นเชื่อเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นการอำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์ได้เข้าใจ และรับทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ในส่วนของสหกรณ์จังหวัดได้เข้าไปดูแลและส่งเสริมสหกรณ์และมีนโยบายส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล เช่นโครงการเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์ แต่นโยบายทั้งหมดต้องผ่านสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อเป้าหมายของสมาชิกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการเข้าประชุมของสมาชิกทำให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในทุก ๆ ปี และความสำเร็จของสหกรณ์ สหกรณ์แห่งนี้จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและเป็นองค์กรที่มีศักยภาพพอเพียงที่จะยอมรับมาตรการของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผ่านทางสถาบันเกษตรกรได้ อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทั้งทางด้านการพัฒนาการผลิต การตลาด ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของสหกรณ์และความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้เป็นสหกรณ์มีความเข็มแข็งต่อไป
ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการของทางจังหวัดสตูล ป้องกันโควิด -19


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

 

Related posts