Dow พลิกโฉมบรรจุภัณฑ์สินค้า ส่งเสริมรายได้วิสาหกิจชุมชน

Dow พลิกโฉมบรรจุภัณฑ์สินค้า ส่งเสริมรายได้วิสาหกิจชุมชน

 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง 4 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ ภายใต้แบรนด์หมอนสมุนไพร “หอมเฮิร์บ (Horm Herb)” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชลูด ต.ห้วยโป่ง ภายใต้แบรนด์กล้วยแปรรูป “ตุ้ยนุ้ย (Tuinui)” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม ต.บ้านฉาง ภายใต้แบรนด์กิมจิ “I’m Kimchi” และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศพก.บ้านฉาง

ภายใต้แบรนด์แผ่นมันสำปะหลังแปรรูป “คาสซีย์ ชิพส์ (Cassy Chips)” เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม แข็งแรง สะดวกในการขนส่ง สร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคต่อแบรนด์สินค้า พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ โดยมีนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน และนางสาวดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แห่ง

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นความสำเร็จที่ต่อยอดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีอัตลักษณ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์” ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่ง Dow ได้นำวิสาหกิจชุมชนกว่า 30 แห่ง เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ Dow ยังได้ให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการจัดตลาดเพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า การอบรมให้ความรู้ด้านการทำบัญชี และการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

Related posts