สระบุรี-ปปช.สระบุรี จัดโครงการจิตอาสา”พัฒนาศูนย์เรียนรู้ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต”(คลิปเสียง)

สระบุรี-ปปช.สระบุรี จัดโครงการจิตอาสา”พัฒนาศูนย์เรียนรู้ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต”(คลิปเสียง)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=U0ufZHF3uiA[/embedyt]

วันที 24 มกราคม 2565 ที่บ้านไร่สมเกียรติโอมเสตย์ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นายวิศิษย์ ต้นอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตโดยมีนายสมชาย เฉลียวฉลาด รองประธานกรรมการชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต

โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด 2.เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งความอายและไม่ทนต่อการทุจริต แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด 3. เพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด 4. เพื่อขยายผลการรับรู้การทุจริตต่อประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด 5. ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ หรือชมรมอื่นๆ
ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ โดยไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีคณะกรรมการชมรมฯ โค้ช สมาชิก เครือข่ายภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ ปปช.ประจำจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิน 124 คน
*****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts