ปทุมธานี-โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

ปทุมธานี-โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
*************************


เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงเช้าเป็นการอบรมฟังการบรรยาย โดย นายเลี่ยม บุตรจันทา เป็นปราชญ์ชาวบ้าน แล้วช่วงเวลา 13:00 น. หลังจากพักทานข้าวก็มาต่อกับกิจกรรมต่อไปในหัวข้อ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทางครูพาทำได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกเทคนิคการปฏิบัติในแปลง ในพื้นนาจริงๆ เพื่อสัมผัสวิถีการทำนาที่ถูกต้องอย่างแท้จริง โดยมีครูพาทำคอยให้ความรู้อยู่ตลอดเพื่อให้การปฏิบัติในครั้งนี้ออกมาได้ผลที่ดีที่สุดจากความรัก ความสามัคคีของผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการทำงานเป็นทีม โดยมีเป้าหมายหลักในการบ่มเพาะนักเรียน ๔ ประการ คือ


๑. เป็นคนดี มีระเบียบวินัย
๒. สามารถพึ่งพาตนเองได้
๓. เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด
๔. เป็นผู้กตัญญูกตเวที
ทั้งนี้การฝึกอบรมที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ คุณภาพ ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลจริง ที่ได้รับจากคณะวิทยากร และชุดครูพาทำ สำหรับโคกหนองนา ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 มกราคมนี้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts