สระบุรี/ผวจ.เปิดงานวันครู โรงเรียนวัดศาลาแดงครบ 66 ปี ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา 138 ราย (ชมคลิป)

สระบุรี/ผวจ.เปิดงานวันครู โรงเรียนวัดศาลาแดงครบ 66 ปี ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา 138 ราย

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZRSb9r0C8S4[/embedyt]

วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.ณ หอประชุม SVG SaraburiVanichaGronโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานวันครูประจำปี 2565 ของอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมดร.มงคล วัฒนกุลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสระบุรี นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัยสส.เขต 1 จังหวัดสระบุรี นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลศาลาแดงให้การต้อนรับโดยมี นาย อิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีรายงาน และมอบรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน138ราย

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2499 มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยกำหนดความมุ่งหมายเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อส่งสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชนคุรุสภา จึงได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปีแรกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 เป็นตันมา

นับเป็นการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66ปีในปี2565 คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ได้จัดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ด้วยรูปแบบผสมผสาน(Blended) เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD – 19) คือ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”และกำหนดแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค โดยให้สำนักกรศึกษากรุงเทพมหานครและสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts