SPRC มอบเงินทำบุญและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ “กองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ”ภายใต้กิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด..กับน้องสตาร์” อย่างต่อเนื่อง

SPRC มอบเงินทำบุญและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ “กองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ”ภายใต้กิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด..กับน้องสตาร์” อย่างต่อเนื่อง

 

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) ยังเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยคุณพรทิพย์ วีระพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนส่งมอบเงินทำบุญ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 55 แพ็ค รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้แก่ “กองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด” จากการจัดกิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด..กับน้องสตาร์” ของบริษัทฯ
กิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด…กับน้องสตาร์”

จัดขึ้นโดยเชิญชวนพนักงานบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น หรือผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ “กองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด” เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนกองทุนฯ ในการพัฒนาการบริการให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพ
SPRC ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

Related posts