สระบุรี/เครือข่ายสระบุรีวิถีใหม่จัดกิจกรรมสดุดีวีรกรรมพระเจ้าตากกู้ชาติ (ชมคลิป)

สระบุรี/เครือข่ายสระบุรีวิถีใหม่จัดกิจกรรมสดุดีวีรกรรมพระเจ้าตากกู้ชาติ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NEN9SGO50bU[/embedyt]

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา09.09น. “เครือข่ายสระบุรีวิถีใหม่” ประกอบด้วยกลุ่มภาคประชาสังคมหลากหลายในจังหวัดสระบุรี จำนวนกว่า 50 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมสดุดีวีรกรรมพระเจ้าตากกู้ชาติ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จังหวัดสระบุรี โดยนายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวง วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ

จากนั้นมีการรำบวงสรวงถวายจากเครือข่ายต่าง ๆ นายเสฏฐวุฒิ นาคทั่ง ชมรมปลัดท้องถิ่นสระบุรี อ่านคำสดุดี วีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายสหัส อมรรัตนานนท์ แกนนำสภาประชาสังคมสระบุรี ประกาศเจตนารมณ์ ของเครือข่ายสระบุรีวิถีใหม่ต่อหน้าพระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราช ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการพัฒนาบ้านเมืองโดยประชาชนจากฐานล่าง ก่อตัวเป็น เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบ้านเมืองสระบุรีวิถีใหม่ รวมทั้งภาคประชาสังคมที่หลากหลายอื่นๆ มุ่งเปลี่ยนแปลง ร่วมพัฒนาค่านิยม และ วัฒนธรรมวิถีชีวิต เสริมสร้างพลังพลเมืองเชิงศีลธรรมและท้องถิ่นธรรมาภิบาล ให้จังหวัดสระบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ ด้วยวิถีใหม่อย่างสร้างสรรค์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิรูปการพัฒนาบ้านเมือง

โดยอฐิษฐานอัญเชิญดวงวิญญาณของวีรกษัตริย์และวีรชนผู้สละชีวิตปกปักษ์รักษาบ้านเมืองเอาไว้ให้ลูกหลาน จงปกป้องคุ้มครองและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เครือข่ายพัฒนาสระบุรีวิถีใหม่ ให้ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการพัฒนาบ้านเมือง และฟื้นความเข้มแข็งของจังหวัดสระบุรีและประเทศชาติ ในประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสระบุรี ทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมืองวิถีใหม่

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts