BST พาคณะครู นักเรียน เปิดโลกทัศน์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติทางการเกษตร ณ อรุณฟาร์มวิลเลจ จ.ชลบุรี

BST พาคณะครู นักเรียน เปิดโลกทัศน์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติทางการเกษตร ณ อรุณฟา…

Read More