โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน: แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน: แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ

 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการฟื้นฟูสัตว์น้ำคืนความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยในงานได้มีการร่วมกันปล่อยพันธ์ปูทะเลจำนวน 10,000 ตัว และกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะถือเป็นการลดมลพิษ รักษาความสะอาด และสร้างระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ส่งผลดีต่อสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ซึ่งป่าชายเลน เปรียบเสมือนระบบนิเวศที่ทำหน้าที่เป็นทั้งกำแพงธรรมชาติ ปกป้องชายฝั่งจากคลื่นลมแรง เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และยังสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศทางทะเล บทความนี้ มุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ประโยชน์ของป่าชายเลนประกอบด้วย

ป่าชายเลน แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ
ป่าชายเลน มีลักษณะเฉพาะตัว ด้วยรากไม้ที่หนาแน่น โครงสร้างที่ซับซ้อน กลายเป็นแหล่งหลบภัย แหล่งอาหาร และพื้นที่เพาะพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด โดยเฉพาะปูทะเล สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่พบได้ทั่วไป

ป่าชายเลน ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
ป่าชายเลน เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เมื่อสัตว์น้ำเหล่านี้เติบโตเต็มที่ จะออกสู่ท้องทะเล สร้างความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลดีต่อระบบนิเวศ และเศรษฐกิจของชุมชน

ป่าชายเลน ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ
ปูทะเล เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ ชาวประมงในท้องถิ่น พึ่งพาสัตว์น้ำชนิดนี้เป็นแหล่งรายได้ การอนุรักษ์ป่าชายเลน จึงมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ส่งผลต่อปริมาณปูทะเล และความยั่งยืนของอาชีพประมง

จากข้างต้น จะเห็นว่า ป่าชายเลน มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เศรษฐกิจ และความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์ป่าชายเลน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันสร้างจิตสำนึก ปกป้อง ฟื้นฟู และรักษาป่าชายเลน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลน และร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนมาโดยตลอด ตามหลักการ ESG สิ่งแวดล้อม สังคม และ (Environment, Social, Governance; ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลองค์กร) และตามเป้าหมายการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

บีแอลซีพี มุ่งพัฒนาพลังงานที่มั่นคง เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
อ้างอิง: คุณค่าป่าชายเลน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

Related posts