โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้าน CSR มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาครัฐและความต้องการของชุมชน


โครงการ CSR ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดำเนินโครงการ CSR กว่า 20 โครงการ ครอบคลุม 38 ชุมชน และ12 กลุ่มประมงในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
โครงการสร้างรายได้และอาชีพ เช่น สนับสนุนการใช้บริการซักอบรีดชุดของพนักงานผ่านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบริการซักอบรีดประมงเรือเล็กบ้านพยูน โครงการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวน โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง สร้างรายได้จากการขายผลไม้ปลอดสารพิษ โครงการขยะรีไซเคิล แลกผักปลอดภัย เป็นต้น


โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น รับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม (V-EsEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด มอบทุนการศึกษาผ่านโครงการ “น้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี” จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี
โครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังเป็น 1 ใน 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จัดตั้งองค์กรไม่แสวงผลกำไร ในชื่อว่า “สมาคมเพื่อนชุมชน” ที่มีโครงการเพื่อนชุมชนธรรมศาสตร์โมเดลเป็นโครงการหลักที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน รวม 52 กลุ่มและก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน รวมถึงโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องด้านสาธารณสุข (ทุนพยาบาล เพื่อฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ) โดยสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ อบจ. ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา และมูลนิธิตากสินระยอง เป็นต้น


โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้าน CSR มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยดำเนินโครงการ CSR หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างรายได้และอาชีพ การศึกษา และสาธารณสุข มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการ ESG (Environment, Social, Governance; ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) โดยสะท้อนได้จากรางวัลที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้รับในปีนี้ ได้แก่ “รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2566” (The Prime Minister’s Industry Award 2023) จากกระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมาโดยตลอด

บีแอลซีพี มุ่งพัฒนาพลังงานที่มั่นคง เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Related posts