รายงานความก้าวหน้า งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) (ช่วง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)

รายงานความก้าวหน้า งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) (ช่วง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)


ข้อมูลโดย : การนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานบริหารโครงการ เจ้าของโครงการ, กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการ PMSC, บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจีเทอร์มินอล จำกัด (GMTP) เอกชนคู่สัญญาบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ผู้รับจ้าง ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3
1.ปัจจุบันความก้าวหน้าโครงการอยู่ที่ 71.56% โดยแผนงานกำหนดไว้ที่ 75.08% ซึ่งมีความก้าวหน้าใกล้เคียงกับแผน โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566


2.มาตรการความปลอดภัยและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำคัญๆที่ทางโครงการได้ดำเนินการไปแล้ว เช่นการติดตั้งทุ่นและไฟสัญญาณและเครื่องหมายบอกตำแหน่งแสดงอาณาเขต บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในทะเลของโครงการ การควบคุมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทั้งทางบกและทางทะเลให้มีความปลอดภัย การติดตั้งม่านกันตะกอนในพื้นที่การขุดลอกเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอน การตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EHIA เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล การตรวจวัดคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางทะเล เป็นต้น ซึ่งค่าต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด


3.กิจกรรม CSR ที่สำคัญที่ทางโครงการได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น
3.1 วันที่ 8 ตุลาคม 2566 สนับสนุนและร่วมงานมหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 3 ธรรมาสน์ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมภาคตะวันออก ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง
3.2 วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถวายซองกฐิน วัดกรอกยายชา วัดตากวน วันหนองแฟบ วัดมาบชลูด วัดพยูน วัดพลา
3.3 วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมสนับสนุนและร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งวิสาหกิจชุนชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านฯ ประจำปี 2566
3.4 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศบุญกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการตำรวจในพื้นที่ ณ สถานีตำรวจภูธร มาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
3.5 วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day และร่วมกันทาสีกำแพงบริเวณทางเดินลงป่าชายเลนของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด


3.6 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง ปีที่ 21 ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพยูน
3.7 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ร่วมสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพจากปลาทะเล เสริมรายได้ชุมชน ณ วิสาหกิจกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา สร้างรายได้ต่อเนื่องนับแสนบาท ให้กับชุมชนและประมง
3.8 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รศ. ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 อัญเชิญผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดโขดหิน


3.9 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือฯ มาบตาพุด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาป่าใหญ่ ใจกลางเมือง ณ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ (บ้านศาลเจ้า) ถนนราษฏ์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3.10 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดธนาคารเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน และการติดตามดูแลแปลงปลูกป่าชายเลน ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


3.11 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ร่วมประเพณีทอดกฐินเป็นการถวายผ้าไตรจีวร แด่พระสงฆ์ ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 ร่วมถวายผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดหนองแฟบ
3.12 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีที่ 14 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ

default

4. แผนการดำเนินงานระยะ 3 เดือนต่อไป
4.1 งานก่อสร้างเขื่อนกันทราย (Revetment) งานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น (Breakwater) และงานก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ (Service Tugboat Port)
4.2 งานก่อสร้างสะพานทางเข้า-ออก ของโครงการ
4.3 งานขุดลอกและถมทะเล
4.4 การหล่อและติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป (Caisson)
4.5 การขนส่งวัสดุก่อสร้างทางทะเล
4.6 งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ศึกษาข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริหารโครงการ. www.maptaphut3.com
ติดต่อประสานงาน ที่นายศุภโชค ศิลปเจริญ โทร. 086-0992588 (คุณแมน)

Related posts