ดร.ยุทธพล พบ สภาเด็กฯเพชรบุรี ฟังปัญหาและรับข้อเสนอทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งให้สภาเด็ก ขับเคลื่อนได้อย่างไร้อุปสรรค

ดร.ยุทธพล พบ สภาเด็กฯเพชรบุรี ฟังปัญหาและรับข้อเสนอทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งให้สภาเด็ก ขับเคลื่อนได้อย่างไร้อุปสรรค


วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09:30 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา ในคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวซอเฟีย จรัลศาส์น หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุม

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับฟังผลการดำเนินงานรวมไปถึงแผนการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมถึงข้อคิดเห็นต่างๆ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวง พม. ที่มีนโยบายในเรื่องของการทำงานเชิงรุก บูรณาการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่เด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต ได้นำเอาความรู้ ความสามารถที่ได้รับนำไปพัฒนาสังคม นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน สืบต่อไป

ในการประชุมในครั้งนี้ นายยุทธพลได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการในหลากหลายด้าน เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของสภาเด็ก โดยสภาเด็กฯได้เสนอการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงออก ในหลายๆด้าน เช่น การประกวดดนตรีเยาวชน ประกวดความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น ซึ่งนายยุทธพล ได้รับข้อเสนอและจะนัดหารือในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆตามที่สภาเด็กฯ ต้องการต่อไป

ดร.ยุทธพล กล่าวต่อว่า ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านวราวุธ ศิลปอาชา ได้มอบนโยบาย เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานของกระทรวง พม. นั่นคือ “พม.หนึ่งเดียว” หรือ “Together Possible” ที่มุ่งเน้นการเสริมพลัง สร้างโอกาส และพัฒนาคนทุกช่วงวัย จึงขอให้หน่วยงานของ กระทรวง พม. ได้ยึดถือนโยบายนี้ไว้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การทำงานของกระทรวง พม. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อไป

 

ข่าว-สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี

Related posts