สระบุรี – ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสระบุรีคาร์บอนต่ำ saraaburi sandbox(มีคลิป)

สระบุรี – ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสระบุรีคาร์บอนต่ำ saraaburi sandbox(มีคลิป)

วันที่ 15 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมป่าสัก ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสระบุรีคาร์บอนต่ำ saraaburi sandbox ผ่านระบบทางไกล โดยมีการนำเสนอร่างรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด 2566

โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะทำงานแต่ละด้าน โดยคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสะอาด ด้านเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้านการจัดการของเสีย ด้านเกษตรคาร์บอนต่ำ ด้านอุตสาหกรรมสีเขียว


พร้อมนี้ได้นำเสนอแนวทางการทำงานเรื่องการปรับตัวรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจังหวัดสระบุรี โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสระบุรีคาร์บอนต่ำ ซึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละด้าน ระดับนโยบายต้องลงมาสนับสนุนอย่างจริงจัง เนื่องจากในระดับพื้นที่ยังมีข้อจำกัดและปัญหา เช่น ปัญหาเรื่องกฎ ระเบียบ การบูรณาการการทำงาน การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นต้น

************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts