สงขลา-ประถมสงขลา2 อับแนวเขียน PA (Performance Appraisal) สถานศึกษาในสังกัด

สงขลา-ประถมสงขลา2 อับแนวเขียน PA (Performance Appraisal) สถานศึกษาในสังกัด

วันนี้ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านท่าจีนอุดมวิทยา หมู่ 7, ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบ นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง.ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 และนางสาวนรีนาท ศรีปาน ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียน PA (Performance Appraisal) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายน้ำข้ามทุ่ง ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด


นางสาวชฎาพร กล่าวย้ำว่า การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ขั้นตอนการเขียน PA(Performance Appraisal) ถือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน สพป.สพป.สงขลาเขต2 ใช้กระบวนการนี้ ในการรับการประเมิน และประเมินหน่วยงานในสังกัด ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถและเกิดศักยภาพบุคลากรและส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น การประเมิน PA เป็นเครื่องมือสำคัญในการตระตุ้น เสริมแรง ขวัญกำลังใจในการพัฒนาในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร ,การพัฒนาอาชีพ (Career Development) ขององค์กร

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts